Ungarn - Smalsporsbaner - Schmalspurbahnen - Nyiregyhaza - Herminatanya
     MAV smalsporsbane 760 mm plan 118 og plan 119   


Oversigtsbilled smalsporsdepotet i Nyiregyhaza 23.02.2006

Personvogn med rejsende. Smalsporsdepotet i Nyiregyhaza 23.02.2006

Personvogn med rejsende. Smalsporsdepotet i Nyiregyhaza 23.02.2006

MK 48.2012 rangerer frem til stammen i Nyiregyhaza 23.02.2006

MK 48.2012 rangerer frem til stammen i Nyiregyhaza 23.02.2006

 

Remisen smalsporsdepotet i Nyiregyhaza 23.02.2006

Aftentoget pĺ vej mod stationen i Nyiregyhaza 23.02.2006

Aftentoget MK 48.2024 ankommer til normalsporstationen i Nyiregyhaza 23.02.2006
 

Morgentoget med MK 48.2024 holder ved normalsporstationen i Nyiregyhaza 24.02.2006

Morgentoget med MK 48.2024 holder ved normalsporstationen i Nyiregyhaza 24.02.2006

Morgentoget med
MK 48.2024 ved normalsporstationen i Nyiregyhaza 24.02.2006
 

MK 48 2023 tog 31623 indkřrsel til Nyiregyhaza NyK 22.09.2008

MK 48 2023 tog 31626 krydser normalsporet. Nyiregyhaza 22.09.2008

MK 48 2023 tog 31626 langs normalsporet i Nyiregyhaza 22.09.2008

Morgentoget 31612 i depotet i Nyiregyhaza 23.09.2008

CV 4512 og MK 48 2025 i remisen i Nyiregyhaza 23.09.2008

Morgentoget 31612 klar til afgang fra depotet i Nyiregyhaza 23.09.2009

Rejsende i tog 31612 Nyiregyhazaq 23.09.2009
 

Rejsende tog 31612 stiger ud i Nyiregyhaza-Vásátér 23.09.2008

Rejsende tog 31612 stiger ud i Nyiregyhaza-Vásátér 23.09.2008

MK 48 2012 tog 31612 i Sóstógyógyfürdö 23.09.2008

MK 48 2023 tog 31627 pĺ broen over normalsporet ved Sóstógyógyfürdö 23.09.2008
 

MK 48 2016 + 2023
 tog 31622 Sóstógyógyfürdö 23.09.2008

Zigřjnere stiger pĺ
tog 31622 i Kótaj 23.09.2008

Zigřjnere stiger pĺ
tog 31622 i Kótaj 23.09.2008

Tog 31622 holder i Nagytanya 23.09.2008

Ventende passagerer til tog 31622 i Buj 23.09.2008

Passagerer fra tog 31622 stiger ud i Buj 23.09.2008
 

MK 48 2024 tog 31637 under indkřrsel til Nyiregyhaza 24.09.2008

NYiregyhaza NyK ved normalsporstationen 24.09.2009

Stammen til tog 31612 depotet i Nyiregyhaza 24.09.2008

Smalsporsremisen og vćrksted i Nyiregyhaza 24.09.2008

Henstillede personvogne ved transportřranlćget depotet i Nyiregyhaza 24.09.2008
 

Henstillede personvogne ved transportřranlćget depotet i Nyiregyhaza 24.09.2008

Oversigtsbilled smalsporsdepotet i Nyirehyhaza 24.09.2008

MK 48 2024 for tog 31612 klar til afgang fra depotet i Nyiregyhaza 24.09.2008

Rejsende tog 31612 stiger ud i Nyiregyhaza-Vásátér 24.09.2008

Rejsende tog 31612 stiger ud i Nyiregyhaza-Vásátér 24.09.2008
 

Tog 31612 holder i Nagytanya 23.09.2008

MK 48 2024 tog 31624 indkřrsel til Herminatanya 24.09.2008S