Tyskland - DDR - Diesellokomotiver - V 60
 


V 60 1026

V 60 1510