Tyskland - DDR - Diesellokomotiver - V 100
 


V 100 137

V 100 148