Polen - Sporvogne i Bydgoszcz -
Strassenbahn im Bydgoszcz - Trams in Bydgoszcz


Linie 4 i Bydgoszcz 26.05.1974

Linie 8 i Bydgoszcz 26.05.1974

Linie 8 i Bydgoszcz 26.05.1974

Linie 8 i Bydgoszcz 26.05.1974

Linie 8 i Bydgoszcz 26.05.1974