Polen - Diesellokomotiver - Litra SN 64


SN 64 85 ved perron i Bydgoszcz Glowny 03.07.1975