Polen - Diesellokomotiver - Litra SN 52


SN 52 09 ved perron i Bydgoszcz Glowny 03.07.1975