Polen - Damplokomotiver - Ty 2 fra Ty 2-800 til Ty 2-999


Ty 2-811 i Bydgoszcz 03.07.1975

Ty 2-811 i Bydgoszcz 03.07.1975

Ty 2-811 + Ty 51-8 + Ok 1-344 depotet i Torun 19.04.1976
 

Ty 2-811 depotet i Torun 19.04.1976
 

Ty 2-823 i Torun Glowny 19.04.1976

Ty 2-847 i Bydgoszcz 03.07.1975

Ty 2-847 i Bydgoszcz 03.07.1975
 

Ty 2-847 i Bydgoszcz 03.07.1975

Ty 2-847 i Bydgoszcz 03.07.1975

Ty 2-847 i Bydgoszcz 03.07.1975

Ty 2-982 i Choszczno 30.06.1975

Ty 2-984 i Choszczno 30.06.1975
 

Ty 2-984 i Choszczno 30.06.1975

Ty 2-984 i Choszczno 30.06.1975