Polen - Damplokomotiver - Ty 2 fra Ty 2-500 til Ty 2-799


Ty 2-511 i Bydgoszcz 03.07.1975

Ty 2-529 - Ol 49-42 - Ty2 658 ukendt Ty 2 ved remisen i Sierpc 18.04.1976
 

Ty 2 - 529 ved remisen i Sierpc 18.04.1976

Ty 2 - 529 ved remisen i Sierpc 18.04.1976

Ty 2 - 529 ved remisen i Sierpc 18.04.1976

Ty 2-564 i Choszczno 30.06.1975

TY 2-591 depotet i Malbork 17.04.1976
 

TY 2-646 depotet i Malbork 17.04.1976

TY 2-646 depotet i Malbork 17.04.1976

TY 2-646 depotet i Malbork 17.04.1976

TY 2-646 til Malbork fra Ýst med godstog 17.04.1976

Ty 2 -658 ved remisen i Sierpc 18.04.1976

Ty 2-658 depotet i Torun 19.04.1976

TY 2-660 + Ok1 i remisen i Malbork 17.04.1976
 

Ty 2-730 i Bydgoszcz 03.07.1975

Ty 2-730 i Bydgoszcz 03.07.1975

Ty 2-730 i Bydgoszcz 03.07.1975
 

Ty 2-730 i Bydgoszcz 03.07.1975

Ty 2-730 i Bydgoszcz 03.07.1975
 

Ty 2-730 i Bydgoszcz 03.07.1975

Ty 2-785 +
ST 44-048
i Malbork 17.04.1976
 

TY 2-795 indkÝrsel til Malbork fra Ýst med godstog 17.04.1976

TY 2-795 indkÝrsel til  Malbork 17.04.1976