Polen - Damplokomotiver - Ty 246


Amerikaner Ty246 54 ved remisen i Torun 19.04.1976

Amerikaner Ty246 54 ved remisen i Torun 19.04.1976

Amerikaner Ty246 54 ved remisen i Torun 19.04.1976