Polen - Damplokomotiver - Ty2 990 ex DR BR 52


Ty2 990 ved drejeskiven i Bydgoszcz 20.04.1976

Ty2 990 ved remisen i Bydgoszcz 20.04.1976

Ty2 990 ved remisen i Bydgoszcz 20.04.1976

Ty2 990 ved remisen i Bydgoszcz 20.04.1976

Ty2 990 tager vand ved remisen i Bydgoszcz 20.04.1976

Ty2 990 ved remisen i Bydgoszcz 20.04.1976

Ty2 990 ved remisen i Bydgoszcz 20.04.1976

Ty2 990 og Ty2 559 ved remisen i Bydgoszcz 20.04.1976
 

Ty2 990 og Ty2 559 ved remisen i Bydgoszcz 20.04.1976