Polen - Damplokomotiver - Ty2 928 ex DR BR 52


Ty2 928 i depotet i Bydgoszcz 20.04.1976