Polen - Damplokomotiver - Ty2 847 ex DR BR 52


Ty 2-847 i Bydgoszcz 03.07.1975

Ty 2-847 i Bydgoszcz 03.07.1975
 

Ty 2-847 i Bydgoszcz 03.07.1975

Ty 2-847 i Bydgoszcz 03.07.1975

Ty 2-847 i Bydgoszcz 03.07.1975