Polen - Damplokomotiver - Ty2 660 ex DR BR 52


TY 2-660 + Ok1 i remisen i Malbork 17.04.1976