Polen - Damplokomotiver - Ty2 646 ex DR BR 52


TY 2-646 depotet i Malbork 17.04.1976

Ty2 646 med godstog i Malbork 17.04.1976

Ty2 646 ved drejeskiven i Malbork 17.04.1976
 

Ty2 646 på drejeskiven i Malbork 17.04.1976
 

Ty2 646 ved kommandoposten i Malbork 17.04.1976

Ty2 646 i Malbork 17.04.1976