DSB - Diesellokomotiver - MY 1137


MY 1137 ved Fredericia maskindepot 19.03.1972

MY 1137 med godstog i Frederikshavn 22.08.1973