DSB - Diesellokomotiver - MY 1112


MY 1112 tog 378 ankommer til Struer
18-06-1972

MY 1112 ved kommandoposten i Struer 18-06-1972

MY 1112 tog E 47 indkørsel til Hedehusene 24.01.1972
 

MY 1112 tog E 47 indkørsel til Hedehusene 24.01.1972

MY 1112 solo i Frederikshavn 20.08.1973