DSB - Diesellokomotiver - MY 1111


MY 1111 tog 416 i Gråsten 22.07.1973

MY 1111 tog 416 og MO 1985 særtog 4966 i Gråsten 22.07.1973
 

MY 1111 og 403 i Gråsten 23.07.1973

My 1111 ankommet som ekstra maskine til Fredericia 23.12.197

My 1111 for julesærtog i Fredericia 23.12.1970

MY 1111 med godstog fra A1 før Hedehusene
14-03-1974

MY 1111 med godstog fra A1 før Hedehusene
14-03-1974