DSB - Diesellokomotiver - Litra MV


MV 1101

 

MV 1102

MV 1109

MV 1134