DSB - Diesellokomotiver - MV 1109


MV 1109 med godstog i Odense 20.07.1973
 

MV 1109 med godstog i Odense 20.07.1973
 

Litrering på MV 1109 med godstog i Odense 20.07.1973